Contact gegevens Stichtingn-joy

Onze doelgroepOnze werkwijzeOnze begeleiders

Onze werkwijze

Gedurende een weekend of midweek organiseren wij een passend verblijf met begeleiding op maat. Een plek waar aandacht, uitdaging en gezelligheid centraal staat en voldoende ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de opvang ondersteunen wij de deelnemer bij de complexiteit van “contacten leggen”. We stimuleren en begeleiden hen in de vorming van hun eigen mening en bieden hen een veilige, beschermde woonomgeving om deze te kunnen uiten. Door het aanbieden en begeleiden van een gevarieerd dagprogramma, bevorderen wij het volbrengen van de ontwikkelingtaken en de zelfredzaamheid van onze deelnemers.

De methodiek.

In onze werkwijze staat de deelnemer en zijn/haar gezin centraal; Waar hebben zij behoefte aan, welke hulp hebben zij nodig, welke vaardigheden bezitten zij al?
Elke deelnemer start bij Stichting N-Joy met een algemeen, onbeschreven begeleidingsplan welke standaard wordt beschreven in de visie en volgens de werkwijze van Stichting N-Joy. Wanneer blijkt dat vanuit ouders/verzorgers en/of deelnemer behoefte is aan meer specifieke doelen, zullen deze in overleg worden aangevuld en op papier gezet.

Stichting N-Joy werkt in groepsverband, aangezien de zogenaamde “peergroup” een wezenlijk onderdeel is voor de ontwikkeling van onze Deelnemers .

Deelnemers hechten veel waarde aan de mening en het doen en laten van hun leeftijdsgenoten. In deze ontwikkelingsfase hebben zij hun leeftijdsgenoten nodig om zich aan te kunnen meten, hun mening te kunnen vormen, normen en waarden te leren kennen en hun gevoel van eigenwaarde te kunnen ontwikkelen.

Door middel van duidelijke gedragsnormen, respect en openheid, biedt Stichting N-Joy een veilige en opvoedkundige omgeving om bovenstaande te kunnen bereiken.

Onze methodiek is gebaseerd op het competentiemodel. Het competentiemodel vindt zijn basis in de begrippen competentie en incompetentie. Een deelnemer wordt als competent beoordeeld als er evenwicht bestaat tussen de ontwikkelingstaken waarvoor hij/zij wordt gesteld en de vaardigheden die hij/zij heeft om deze taken te volbrengen. Het gaat hierbij om de volgende ontwikkelingsopgaven voor de (jonge) adolescent:

 • Autonomie: verwerven van autonomie ten opzichte van de ouders en het bepalen van de eigen plaats binnen de veranderende relaties in het gezin/familie.
 • Onderwijs/werk: opdoen van kennis en vaardigheden om een beroep uit te kunnen oefenen en/of keuze te maken ten aanzien van beroep/onderwijs.
 • Indeling vrije tijd: vrije tijd zelf indelen met zinvolle activiteiten.
 • Autoriteit: accepteren van autoriteit, naleven van de gestelde regels en op een juiste manier opkomen voor het eigen belang.
 • Gezondheid: zorg dragen voor een goede lichamelijke conditie en juiste voeding, met daarbij het vermijden van overmatige risico’s.
 • Contacten: sociale contacten leggen en onderhouden en wederzijdse acceptatie.

Incompetentie betekent een onbalans tussen taken en vaardigheden. Dit kan ontstaan doordat een deelnemer een tekort aan vaardigheden heeft of doordat de taken te zwaar zijn.

Doelstellingen en middelen.

De doelstellingen en middelen waarmee Stichting N-Joy gedurende de opvang werkt zijn o.a. de volgende;

In een beschermde woonomgeving en onder permanente toezicht ondersteunen en stimuleren bij het oefenen met en het maken van nieuwe contacten en het omgaan met en plannen van nieuwe activiteiten en situaties.

 • De deelnemers maken, onder vakkundige begeleiding, in een gestructureerde omgeving kennis met nieuwe situaties en activiteiten.
 • De deelnemers worden, onder gedragswetenschappelijke deskundigheid en middels specifieke omgangsvormen, begeleid in het aangaan van sociale relaties, waarin noodzakelijke interventies worden toegepast, om zo afwijkend storend en/of belemmerend gedrag in deze te verbeteren.
 • De deelnemers worden uitgedaagd mee te denken over hun dagindeling en interesses, ter bevordering van het zelfstandig richting geven aan hun leven.
 • De deelnemers worden in een opvoedend klimaat middels gezamenlijke activiteiten in de gelegenheid gesteld, ondersteund en gestimuleerd om sociale relaties aan te gaan en deze uit te breiden.

Het versterken en verbeteren van vaardigheden, de zelfredzaamheid, het zelfbeeld en de weerbaarheid van de jongere.

 • De deelnemers worden, onder gedragswetenschappelijke deskundigheid, geobserveerd.
 • Middels activiteiten en het bieden van een ontspannen sfeer, richten wij ons op de unieke mogelijkheden en kwaliteiten van de deelnemers, om deze middels het bieden van succeservaringen te versterken en verbeteren.
 • De deelnemers worden gemotiveerd en begeleid in het meedenken van en hun mening geven over de invulling van hun dagbesteding tijdens het verblijf ter bevordering van de zelfredzaamheid.
 • Middels structurerende begeleiding wordt een omgeving gecreëerd waarin veiligheid, respect en waardering centraal staat, om afwijkend gedrag te kunnen hanteren en verbeteren.

Het leren kennen en accepteren van henzelf mét hun beperkingen en kwaliteiten, middels het samenzijn met leeftijds –en lotgenoten.

 • De deelnemers kunnen zich spiegelen aan leeftijdsgenoten c.q. peergroup met dezelfde of soortgelijke beperkingen en ervaren dat zij geen uitzondering zijn.
 • Tijdens o.a. tafelgesprekken en activiteiten worden deelnemers onder begeleiding uitgedaagd om over hun ervaringen uit te wisselen om zo te horen hoe leeftijds en lotgenoten het dagelijks leven met een ontwikkelingsstoornis ervaren.
 • Aan de deelnemers wordt door vakkundige begeleiding inzicht geboden in hun gedrag en vervolgens wordt er samen met de betreffende deelnemer stilgestaan bij eventuele alternatieven voor afwijkend, storend en/of belemmerend gedrag.
 • Een rustmoment voor de deelnemer die even weg is van de druk die het dagelijks leven op hem legt. Even niet op de tenen hoeven lopen. Door onze vakkundige begeleiding worden de deelnemers, middels een dagprogramma op luchtige wijze gestuurd en gestructureerd in hun dagelijks ritme.
 • De deelnemers worden intensief ondersteund en begeleid bij de complexiteit van “contacten leggen”. Hen worden alternatieven geboden in het maken en onderhouden van contacten om deze voor hen soepeler te laten verlopen.
 • Deelnemers worden met respect bejegend en in hun waarde gelaten.
 • Middels de activiteiten bieden wij “ontspanning door inspanning”, rekening houdend met de individuele behoeften en aandacht die de deelnemers nodig hebben.

Ontlasting van ouders, broers en zussen welke vaak concessies moeten doen in het belang van de betreffende deelnemer en het gezinsleven.

 • Het bieden van een veilige omgeving, middels vakkundige begeleiding waarin zoon/dochter of broer/zus gedurende een weekend en/of midweek wordt opgevangen om tijdelijk het toezicht te kunnen overnemen van resterende gezinsleden.
 • Het onderhouden van contact met het gezin voor, tijdens en na de opvang om zo de hulp optimaal op elkaar te kunnen afstemmen.
 • De deelnemer een ontspannen opvang bieden, zodat deze met frisse energie en voldoening terugkeert in het gezin.
 • Het gezin wordt meer kennis geboden over de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer waardoor de communicatie onderling kan worden versterkt en/of escalaties kunnen worden voorkomen.

Brochure aanvragen
Werken bij Active Care
Kamp Digitaal