Contact gegevens Stichtingn-joy

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Stichting N-Joy. Voor vragen hierover, kunt u contact met ons opnemen.

Algemene Voorwaarden Stichting N-Joy.

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:

 1. Stichting N-Joy : Gevestigd te Drunen. KvK nummer: 56452284.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of de rechtspersoon, die zich met naam en adres aan Stichting N-Joy bekend maakt en die op basis van deze Algemene Voorwaarden Stichting N-Joy Offertes ontvangt en Overeenkomsten sluit met Stichting N-Joy.
 3. Partijen: Stichting N-Joy en Opdrachtgever.
 4. Offerte: een aanbod tot een Overeenkomst, die door Stichting N-Joy aan de Opdrachtgever wordt uitgebracht.
 5. Overeenkomst: Overeenkomst tot dienstverlening door Stichting N-Joy  aan Opdrachtgever.
 6. Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Alle Offertes en Overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden welke één geheel vormen met de Overeenkomsten die Stichting N-Joy met de opdrachtgever sluit. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Stichting N-Joy te worden overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden waarnaar door de Opdrachtgever op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3.  Eventueel afwijkende voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor Stichting N-Joy slechts verbindend indien en voor zover Stichting N-Joy zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later tussen Partijen ontstane rechtsverhoudingen. 
 4. Door een afspraak te maken voor een door Stichting N-Joy te leveren dienst en/of door het in ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per telefax, per e-mail of op enigerlei andere wijze opgegeven opdrachten.
 5. Indien Stichting N-Joy schriftelijk akkoord is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.
 6. Onder Opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan de personen die geen Partij zijn bij de Overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de Opdrachtgever de overeenkomst met Stichting N-Joy aangaan en voorts de personen die, hoewel zij noch partij zijn bij de Overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de Overeenkomst, in een zodanige relatie tot de Opdrachtgever staan dat zij met de Opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door Stichting N-Joy geleverde diensten.
 7. Onder Stichting N-Joy wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van Stichting N-Joy de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen, aanvaarding opdrachten

 1. Alle door Stichting N-Joy aan de Opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door Stichting N-Joy gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 2. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Stichting N-Joy eerst dan tot stand nadat Stichting N-Joy een opdracht schriftelijk, per telefax, per e-mail dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de  overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel van Stichting N-Joy, door derden namens Stichting N-Joy of door onze vertegenwoordigers, binden Stichting N-Joy slechts voor zover deze schriftelijk door de directie zijn bevestigd.
 4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen Offerte c.q. opdrachtbevestiging kan of naar gebruik wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 5. Stichting N-Joy is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
 6. Stichting N-Joy is bevoegd om (indien Stichting N-Joy dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht) voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Stichting N-Joy hieromtrent met de Opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 4 - Tarieven en bijkomende kosten

 1.  Tarieven worden berekend over de uitvoertijd en wachttijd. Voor berekening hiervan geldt de vertrek- en aankomsttijd van de medewerker bij het punt van aanvang en beëindiging van de Opdracht.
 2. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 3. Per verrichte dienst wordt een minimale afname van drie uur in rekening gebracht.
 4. Tarieven zijn exclusief eventuele reiskosten.
 5. In het geval van verhogen van één of meerdere kostprijsfactoren is Stichting N-Joy gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging worden vermeld.

Artikel 5 - Annuleren

 1. Annulering is mogelijk. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd:
  • tot vier weken voor aanvang van de opdracht 15% van het totaalbedrag met een minimum van €45,00.
  • tot drie weken voor aanvang van de opdracht 25% van het totaalbedrag met een minimum van €45,00.
  • tot twee weken voor aanvang van de opdracht 50% van het totaalbedrag met een minimum van €45,00.
  • tot één week voor aanvang van de opdracht 100% van het totaalbedrag met een minimum van €45,00.
 2. Annulering van vervoer is tevens mogelijk. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd:
 • tot 15 werkdagen voor aanvang van de opdracht 25% van het totaalbedrag met een minimum van €15,00.
 • tot 10 werkdagen voor aanvang van de opdracht 50% van het totaalbedrag met een minimum van €15,00.
 • tot 5 werkdagen voor aanvang van de opdracht 100% van het totaalbedrag met een minimum van €15,00.

3. Wanneer de Opdrachtgever een dienst door onvoorziene omstandigheden of excessief gedrag voortijdig moet verlaten, zal geen restitutie plaatsvinden voor het resterend aantal dagen. Moet de Opdrachtgever door Stichting N-Joy naar huis worden gebracht, dan worden deze kosten op de Opdrachtgever verhaald.

Het gaat hier over de gehele opdrachtperiode.

Artikel 6 - Overmacht

 1. Indien Stichting N-Joy bij uitvoering van de Overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn, zijn verplichtingen tegenover de Opdrachtgever na te komen, heeft Stichting N-Joy het recht de Overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal alsdan in onderling overleg tussen Stichting N-Joy en Opdrachtgever worden geregeld. Ingeval er voor de uitvoering van de opdracht onvoldoende deelnemers bestaan, is Stichting N-Joy gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel een alternatief te bieden. Ingeval van beëindiging zal het totaalbedrag worden teruggestort.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Stichting N-Joy kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Stichting N-Joy, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid / Gezondheidstoestand

 1. Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. Stichting N-Joy is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door Stichting N-Joy geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart de Opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.

Artikel 8 – Reclames

 1. Eventuele reclames worden door Stichting N-Joy slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen acht werkdagen na levering van de betreffende dienst aan Stichting N-Joy schriftelijk zijn bericht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen acht werkdagen na de verzenddatum van de factuur.
 3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van Stichting N-Joy te hebben erkend. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Stichting N-Joy. Indien de reclame door Stichting N-Joy gegrond bevonden wordt, is Stichting N-Joy uitsluitend verplicht de door Stichting N-Joy vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden. 

Artikel 9 - Betaling / rente en kosten / geschillen

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling á contant 14 dagen voor de levering van de dienst te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op RABOBANK bankrekeningnummer 174.847.920 te Drunen, binnen de op de factuur vermelde datum, of anderszins door Stichting N-Joy te bepalen.
 2. Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is Stichting N-Joy bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 3. Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00. Op de overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle geschillen waaronder die, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, deze is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die verband houden met (het bestaan en / of de uitvoering van) enige overeenkomst, alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.

Artikel 10 – Slotbepalingen

 1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 2. De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
 3. Indien Stichting N-Joy in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Stichting N-Joy het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 4. Stichting N-Joy is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Brochure aanvragen
Werken bij Active Care
Kamp Digitaal